Korzystne informacje dla mieszkańców powiatu – Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego

Podczas dzisiejszej sesji on-line Rady Powiatu Nowosądeckiego prowadzonej przez przewodniczącego Rady Romana Potońca, radni przyjęli informacje z ubiegłorocznej działalności Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej i Powiatowych Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez Powiat.

Zapoznali się też z informacją z działalności za 2020 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu oraz z informacją dotyczącą planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2021 roku.

Przed głosowaniami, radni wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Mam kilka bardzo dobrych informacji. Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2021 roku do grudnia 2022 roku. W planach jest zebrane ponad 2550 ton odpadów zawierających azbest.

Wartość projektu to 1 024 074,90 zł, a dofinansowanie (85%) – 870 463,65 zł.

Trwa postępowanie przetargowe na modernizację energetyczną Bursy Szkolnej w Starym Sączu. Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 590 tysięcy złotych (85% całkowitej wartości projektu). Prace obejmą m.in.: wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian w gruncie, malowanie elewacji budynku.

Kilka dni temu został złożony wniosek o dofinansowanie budowy nowych elementów boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej. Ma tam powstać bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Wniosek został złożony w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego. Szacowana wartość inwestycji to 155 701,30 zł, dofinansowanie (70%).

Zakupiliśmy 25 nowoczesnych laptopów z oprogramowaniem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Ten sprzęt ma umożliwić zdalne nauczanie.

Komputery zostały kupione w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant nr 1, realizowanego przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wartość projektu to 74 661 zł. Dofinansowanie – 100%.

Powiat otrzymał też kolejne dofinansowanie w wysokości dwóch milionów złotych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach.

Dotychczas mieliśmy zabezpieczone środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 4,5 miliona złotych oraz 4,3 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sumie, na tę inwestycję mamy zabezpieczone 10,8 miliona złotych środków zewnętrznych, a całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi ponad 12 milionów złotych – dodał starosta. – Jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach. Planowana wartość tej inwestycji to ponad 5,8 miliona złotych. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości ponad 4,2 milionów złotych. W planach mamy budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskami treningowymi, w tym boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, kort tenisowy, bieżnia, skocznia w dal, rzutnia, rozbieg do rzutu oszczepem. W ramach zagospodarowania terenu powstanie również  siłownia, drogi dojazdowe, parkingi, trybuny oraz odkryty basen.

Podczas dzisiejszej sesji, radni uchwalili m.in.: Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027, Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2023 i Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim na lata 2021-2025.

Radni nie podjęli Uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Nowosądecki Samorządowej Karty Praw Rodzin, ale wydali oświadczenie w tej sprawie.

Czytamy w nim m.in.:

„Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej realizowanej przez Powiat Nowosądecki. Tkwi w niej potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego regionu. Powiat akceptuje i popiera wszystkie działania z zakresu polityki Państwa na rzecz dziecka i rodziny, włączając się w ich realizację w zakresie swoich kompetencji, wypełniając założenia Rządu Prawa i Sprawiedliwości i stojąc na straży poświadczonych konstytucyjnie praw rodzin i ich członków oraz zasad ochrony rodziny i małżeństwa.

Odnosząc się do treści Samorządowej Karty Praw Rodziny należy zaakcentować, iż:

1. Jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Nowosądecki w sposób należyty realizują zadania edukacyjne i wychowawcze, zapewniając tym samym prymat dobra dziecka.

2. Powiat Nowosądecki realizuje programy profilaktyczne przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zaś właściwe jednostki pomocy społecznej realizują bieżące działania w zakresie opieki nad rodziną. Współpracują przy tym z właściwymi organami ochrony prawnej oraz innymi jednostkami pomocy społecznej na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Wyrazem tego jest m.in. sprawne funkcjonowanie placówek pomocy społecznej na terenie Powiatu Nowosądeckiego, takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Ośrodki Wsparcia, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Domy Dziecka czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

3. Realizacja zadań przez Powiat Nowosądecki spełnia zagadnienia ochrony rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która – jak wynika z jej preambuły – uchwalona została:

1) dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,

2) dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,

3) w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Wniesiony projekt Samorządowej Karty Praw Rodziny stanowi zbiór postulatów, których realizacja następuje w sposób prawidłowy i skuteczny na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, bądź też które pozostają poza kompetencją Rady Powiatu Nowosądeckiego lub Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża uznanie dla idei złożonej inicjatywy uchwałodawczej poprzez skorzystanie z formuły, która jest instrumentem świadomego społeczeństwa obywatelskiego, jak i dla zaangażowania wszystkich biorących udział w jej realizacji”.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony