Regulamin konkursu „Najlepsza akcja wolontariacka 2022”

§1

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS z siedzibą
w Nowym Sączu, w partnerstwie z Fundacją Będzie dobrze, a także Fundacją Na ratunek oraz Fundacją Instytut Karpacki.

2. Konkurs jest organizowany w powiązaniu z Lokalnym Partnerstwem Programu Korpus Solidarności.

3. Konkurs finansowany jest ze środków NIW CRSO.

§2

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest promocja „dobrych praktyk” profesjonalnego wolontariatu, którego jakość wyznacza treść artykułów 43 – 46 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w organizacjach pozarządowych wymienionych w §3 niniejszego regulaminu.

2. Cel konkursu zostanie zrealizowany poprzez wybór i nagrodzenie trzech najlepszych aplikacji konkursowych nadesłanych przez podmioty – uczestników konkursu.

§3

Adresaci konkursu

Uczestnikiem konkursu może być organizacja pozarządowa oraz każdy inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mająca siedzibę (w tym oddział lub filię) i prowadząca działalność pożytku publicznego w Subregionie Sądeckim.

§4

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz promocja konkursu

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do dnia 2 grudnia 2022 r. pełnej aplikacji konkursowej

2. Przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na www.sadecki.news i wysłanie skanu zgłoszenia na adres: wolontariat@sadecki.news w terminie wskazanym w §4 pkt. 1, , z tytułem wiadomości: Partner Korpusu Solidarności

3. Pełna aplikacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej partnera konkursu www.sadecki.news (zakładka najlepsza inicjatywa wolontariacka 2022).

a. Formularz nr 1: „Opis współpracy organizacji z wolontariuszami”,

4. Przystępując do konkursu należy wypełnić i przesłać Formularz nr 1. Wzór formularza stanowi

załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Formularz nr 1 – wypełnia przedstawiciel podmiotu aplikującego. W treści formularz należy opisać jedną z inicjatyw, którą podmiot uważa za najciekawszą, a w jej organizacji pomagali/brali udział wolontariusze.

6. Aplikacja powinna być wypełniona elektronicznie. Dokumentację konkursową po wypełnieniu, należy wydrukować, odręcznie podpisać, a następnie przesłać skan z odręcznym podpisem w terminie 7 dni od zgłoszenia inicjatywy.

§5

Komisja konkursowa oraz kryteria oceny zgłoszeń

1. Organizator konkursu powołuje Komisję konkursową, w skład której wejdzie 5 osób, wytypowanych przez koordynatora projektu.

2. Aplikacje konkursowe złożone w terminie, z wykorzystaniem wzorów formularzy, kompletne po dokonaniu oceny przez Komisję konkursową będą wezmą udział w głosowaniu internetowym.

3. Termin i miejsce posiedzenia Komisji konkursowej wyznacza Organizator Konkursu
i powiadamia o nich członków Komisji.

4. Organizator konkursu przekazuje członkom Komisji konkursowej kopie otrzymanych aplikacji konkursowych, będących przedmiotem oceny.

5. Komisja Oceniająca wyłania spośród swoich członków dwie osoby, z których jedna będzie pełniła funkcję Przewodniczącego, a druga – Sekretarza.

6. Nadesłane aplikacje konkursowe podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

7. Ocena formalna dotyczy: terminu wpływu aplikacji oraz jej kompletności.

8. W trakcje oceny merytorycznej oceniana będzie jakość współpracy podmiotu
z wolontariuszami (w tym: wartość merytoryczna działań realizowanych we współpracy
z wolontariuszami; przygotowanie organizacji i wolontariuszy do współpracy, opinie wolontariuszy),
a także jej zgodność z wymogami ustawy.

Ocenie w szczególności podlegać będzie:

ilość zaangażowanych wolontariuszy potwierdzona podpisanymi porozumieniami wolontariackimi – 10 pkt.

ilość osób objęta wsparciem – 15 pkt.

obszar terytorialny wsparcia prze organizację -10 pkt.

konkretny efekt realizowanego wsparcia (działanie potwierdzone przez osobę/osoby, które otrzymały wsparcie) 20 pkt. W tym zagadnieniu ilość przyznanych pkt zależeć będzie od wewnętrznego głosowania członków komisji konkursowej poprzedzonego dyskusją i analizą poszczególnych aplikacji konkursowych.

9. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania. W sprawach nierozstrzygniętych głos decydujący ma Przewodniczący komisji.

9. 1.Przyznane przez komisję konkursową punkty stanowią 50% łącznej sumy punktów przyznanych dla każdej inicjatywy. Pozostałe 50% punktów będzie wynikiem ilości zebranych głosów na każdą inicjatywę wolontariacką oddanych w drodze głosowania przeprowadzonego poprzez portal

www.sadecki.news w zakładce „zakładka najlepsza inicjatywa wolontariacka 2022”.

9.2. Każdy głos oddany (oznacza 1 pkt.) przez osobę głosującą liczony będzie jednorazowo.

9.3. ilość zebranych głosów podczas głosowania plus suma pkt. przyznanych przez komisję konkursową będzie stanowić wynik na podstawie, którego zostanie wyłoniona zwycięska inicjatywa wolontariacka.

10. Ocenie będą podlegały zgłoszone inicjatywy, które zostały zgłoszone w konkursie. Komisja ocenia nie wolontariuszy i nie podmioty lecz zgłoszone inicjatywy. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze „dobre praktyki” profesjonalnego wolontariatu. Nagrody są równorzędne, mają formę symboliczną, mogą mieć również formę pieniężną lub nagród rzeczowych. Środki przekazane w konkursie (wręczone nagrody) winny służyć dalszej profesjonalizacji wolontariatu w nagrodzonym podmiocie. Organizator konkursu przekaże nagrody na wskazane w Formularzu konta nagrodzonych podmiotów. Każdy
z uczestników Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub niskiej wartości merytorycznej aplikacji Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z rozstrzygnięcia konkursu lub przyznania mniejszej liczby nagród.

12. Komisja konkursowa po zakończeniu glosowań i obliczeniu głosów oddanych przez internatów podliczy łączną liczbę głosów i wyda werdykt, który nie będzie podległa odwołaniom.

13. Protokoły z posiedzenia Komisji, sporządzone przez Sekretarza i podpisane przez członków Komisji, zostaną zarchiwizowane przez Organizatora konkursu.

14. Zwycięzcą konkursu będzie inicjatywa/podmiot/, która(y) otrzyma największą ilość głosów oddanych w głosowaniu internetowym.

15. Rolą Komisji jest stwierdzenie poprawności przeprowadzonego głosowania.

§6

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas I Festiwalu Wolontariatu Subregionu Sądeckiego Nowy Sącz – grudzień 2022 roku.

3. Wszystkie przewidziane w Regulaminie nagrody zostaną wręczone podczas I Festiwalu Wolontariatu.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje Organizator konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony