Uchwała powołująca Pełnomocnika i Radę ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny podjęta

Podczas 320. i 321. posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego podjęto uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny oraz Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny. 

Te uchwały były zapowiadane przeze mnie na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. W ślad za nimi, zmieniliśmy także nazwę jednego z departamentów urzędu marszałkowskiego, który będzie pełnić obsługę administracyjną zarówno pełnomocnika, jak i rady – Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Spraw Społecznych – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Ideą powołania Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny, jest konieczność pogłębiania współpracy na rzecz równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego. W szczególności obejmuje kwestie podnoszenia świadomości społecznej przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania, współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w tym zakresie.

Celem Rady jest aktywne wspieranie działań Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziny.

W Małopolsce nie ma miejsca na dyskryminację kogokolwiek, z jakiejkolwiek przyczyny. Małopolska to region budowany na tradycyjnych wartościach opartych na ponad tysiącletniej historii chrześcijaństwa. Wiele razy przekonaliśmy się, że dobro jest w Małopolsce, ale jestem pewien, że jest także szacunek, tolerancja i wzajemne zrozumienie – dodaje marszałek. 

Z kolei do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał, deklaracji, rezolucji, oświadczeń i komunikatów Samorządu Województwa w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,

2) opiniowanie wpływających do Samorządu Województwa Małopolskiego wniosków i skarg w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,

3) dążenie do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,

4) współpraca z departamentami UMWM i podległymi jednostkami w zakresie realizacji zadań z zachowaniem zasady równego traktowania,

5) współpraca z Sejmikiem WM oraz Komisjami SWM w szczególności w zakresie skarg, wniosków i petycji,

6) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania i ochrony praw rodziny,

7) weryfikacja sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,

8) współpraca z organami administracji rządowej oraz administracji samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi i społecznymi działającymi na terenie województwa małopolskiego.

źródło/fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oddział Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony