Usuń azbest z dachu – ostatnia szansa w tym roku!

Azbest jest niezwykle groźny dla zdrowia ludzi. Od wielu lat trwa akcja jego usuwania, a w naszym regionie jest go wciąż sporo. Ze względu na swoje walory budowlane był szeroko stosowany. Osoby, które chcą usunąć azbest z dachów swoich domów mogą to zrobić teraz bezpłatnie.

Aby wziąć udział w programie wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i skontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Trwa właśnie nabór. Wnioski złożone w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, w terminie do 7 października mają szanse na realizację jeszcze w roku bieżącym.

W Polsce od 1998 roku obowiązuje zakaz stosowania materiałów zawierających azbest – ustawa wprowadzająca taki zakaz została uchwalona dnia 19 czerwca 1997r. Od 2009 roku natomiast realizowany jest rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, który zgodnie z założeniami powinien zakończyć się do 2032 roku całkowitym wyeliminowaniem wyrobów azbestowych z budynków.

Trwa realizacja projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z programem odbierane są odpady zawierające azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego: pokrywane są koszty pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy powiatu mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów zawierających azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.

W tym roku, w ramach I i II etapu projektu, wywieziono już ponad 1240 ton z 458 posesji.

Jak złożyć wniosek?

– osoba składająca wniosek musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości (zlokalizowanej na terenie powiatu nowosądeckiego), z której usuwany jest azbest;

– warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie – przez właściciela lub posiadającego inny tytuł prawny do obiektu – wniosku o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na odpowiednim druku wniosku;

– druk wniosku dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pok. 115 oraz na stronie internetowej Starostwa www.bip.nowosadecki.pla

One thought on “Usuń azbest z dachu – ostatnia szansa w tym roku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony