Interesariusze marketingu terytorialnego.

Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej na terenie polski implikowano kolejne narzędzia marketingu, a wśród wielu różnych segmentów jednym z nich staje się marketing terytorialny.

W literaturze wyodrębniono wiele różnego rodzaju definicji marketingu terytorialnego, a sam termin został po raz pierwszy użyty podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej rozwoju regionalnego oraz strategicznych wyzwań dla miast i regionów. Marketing terytorialny postrzegany jest przez A. Sztormnik jako: „całokształt skoordynowanych działań podmiotów lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych, zmierzających do wykreowania procesów wymiany i oddziaływania poprzez rozpoznanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb oraz pragnień mieszkańców”, a jego głównym celem staje się przede wszystkim wpływ na kształtowanie postaw i relacji między różnego rodzaju podmiotami, które są kształtowane w oparciu o relacje między klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. (A. Szromnik ,1997, s.36-37.)

Odbiorcy wewnętrzni to przede wszystkim mieszkańcy danej jednostki terytorialnej, z kolei odbiorcy zewnętrzni to odbiorcy pojawiający się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego – przede wszystkim turyści oraz odwiedzający.

Jeden z wielkich badaczy marketingu terytorialnego jest Ph. Kotler, który zwraca uwagę na 4 główne zastosowania marketingu terytorialnego, do których należą (PH. KOTLER, 1999, s. 25):

  1. jednoznaczne pozycjonowanie i silny, pozytywny wizerunek miejsca;
  2. ustanowienie zachęt dla lokalnych i potencjalnych klientów na dobra i usługi wytwarzane w regionie;
  3. dostarczanie dóbr i usług lokalnych w sposób dostosowany do wymagań nabywców,
  4. promowanie atrakcyjności miejsca i korzyści z niego płynących

Opracowanie własne

Wizerunek jednostki terytorialnej to wypadkowa wielu czynników, do których należą opinie mieszkańców, turystów oraz III rodzajów podmiotów. Zwykle każda z grup interesariuszy zwraca uwagę na inne czynniki – najczęściej te, które mają realny wpływ na działania bezpośrednio uderzające w jakość ich życia.

Marketing terytorialny ma więc za zadanie realnie, w sposób interdyscyplinarny wpływać na postrzeganie jednostki terytorialnej. Działania podejmowane przez konkretne jednostki są bezpośrednio związane z wykorzystywaniem narzędzi służących do działań z zakresu implikacji kształtowania wizerunku oraz wdrażania działań prowadzących do konkretnych zmian.

Art. powstał w ramach projektu pn. Społeczne Strategie Rozwoju Turystyki w ramach Rządowego Programu NOWEFIO.  

grafika: Opracowanie własne

  1. Ciechomski, W. Ewolucja i implementacja marketingu terytorialnego, Marketing i rynek, 2017, nr. 10., s. 119-132.
  2. Kotler, Ph. Asplund, Ch. Rein, I. Haider, D.H. Marketing Places Europe. How to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, Financial Times – Prentice Hall, London 1999, s. 25.
  3. Pilewicz, T. (2013). Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów. Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, (594 Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce), 33-50.
  4. Knapik, A. (2009). Marketing terytorialny–sposób myślenia i działania władz samorządowych. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy3(2).
  5. Kaminski, J. (2011). Istota i etapy rozwoju marketingu terytorialnego. Studia Ekonomiczne i Regionalne4(1)
  6. Rudolf, W. (2011). Samorząd regionu i jego partnerzy–typologia relacji w marketingu regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego663, 243-256.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony