Minister o Rządowej Tarczy Energetycznej

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z samorządowcami i dziennikarzami, podczas którego Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa mówił o Rządowej Tarczy Energetycznej. Były to wieści, które od wielu dni przekazują media ogólnopolskie, można również je przeczytać w internecie.

Minister przedstawił informacje dotyczące Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Mówił o dodatkach dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, takich jak: szkoły, przedszkola, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, remizy strażackie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi. Generalnie, dodatek ma pokryć 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.

Wnioski należy składać są do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu. Można go też złożyć elektronicznie. Termin na złożenie wniosku – 30 listopada 2022 r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania). Wypłata następuje w terminie miesiąca.

Co ważne:

– Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

– Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku.

– Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku).

– Postępowanie w sprawie dodatku prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo upoważniona przez niego osoba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony