Usuń azbest z dachu – trwa nabór wniosków!

Osoby, które chcą usunąć azbest z dachów swoich domów mogą to zrobić bezpłatnie. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i skontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Trwa właśnie nabór.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Sądecczyzny, realizujemy „Program usuwania odpadów zawierających azbest” – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Cieszy się on sporym zainteresowaniem właścicieli domów i obiektów budowlanych. Rocznie realizujemy około 450 wniosków przyczyniając się do oczyszczenia środowiska z niebezpiecznych odpadów.

Obecnie kontynuowany jest projekt „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Pozyskane środki z RPO pozwalają na usunięcie dodatkowych ton azbestu z dachów– dodaje Stanisław Ryba, dyrektor Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. – Przypomnę, że zgodnie z programem, nasza rola polega na odbiorze odpadów z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego, czyli pokrywamy koszty pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy powiatu mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów zawierających azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.

W tym roku, w ramach I etapu projektu, wywiezione już zostały ponad 823 tony z 285 posesji.

Jak złożyć wniosek?

– osoba składająca wniosek musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie powiatu nowosądeckiego, z której usuwany jest azbest;
– warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie – przez właściciela lub posiadającego inny tytuł prawny do obiektu – wniosku o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na odpowiednim druku wniosku;

– druk wniosku dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pok. 115 oraz na stronie internetowej Starostwa www.bip.nowosadecki.pl;

– termin składania wniosków: nabór przez cały rok – bezterminowo.

– Przypomnę tylko, że zakończenie projektu zostało ustalone na 31 marca 2023 roku, w związku z tym obecny rok jest kluczowy. Wnioski są realizowane w możliwie krótkim czasie – dodaje dyrektor Stanisław Ryba. – Finansowanie realizacji programu w kolejnych latach może być ograniczone.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 023 697,50 zł, z czego 15 % wartości finansowane jest z budżetu powiatu nowosądeckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony