W jaki sposób wolontariat szkolny zmienia Twoją szkołę?

Czym jest Szkolne Koło Wolontariatu?
Pod czyją opieką pozostają uczniowie w czasie wolontariatu?
W co się angażują?
Kto jest odbiorcą ich działań?
Czy tylko uczniowie angażują się w wolontariat w szkołach?

Jeżeli nie znasz odpowiedzi na te pytania, a zastanawiasz się czy w Twojej szkole mógłby działać wolontariat, a przede wszystkim chcesz działać to koniecznie skorzystaj z materiałów przygotowanych przez Korpus Solidarności: Strona główna (korpussolidarnosci.gov.pl)

Dziś dowiemy się jakie są prawa wolontariusza i korzystającego z jego świadczeń:


Prawa i obowiązki wolontariusza i korzystającego
przedstawiamy na przykładzie ucznia jako wolontariusza
i szkoły jako korzystającego.
PRAWA UCZNIA WOLONTARIUSZA:
1) prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia
o wolontariacie;
2) prawo otrzymania opinii o wolontariacie;
3) prawo do żądania potwierdzenia porozumienia
o wolontariacie w formie pisemnej (wolontariat
do 30 dni) i prawo uzyskania pisemnego porozumienia obligatoryjnie (wolontariat powyżej 30 dni);
Zawieranie porozumień o wolontariacie omówiono
w rozdziale 4 niniejszego opracowania.
4) prawo potwierdzenia wolontariatu na świadectwie
szkolnym;
5) prawo uzyskania 3 punktów za wolontariat na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
6) prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
7) prawo do zwrotu kosztów podróży służbowej;
To prawo dotyczy w szczególności pełnoletnich
uczniów, ale można wyobrazić sobie sytuację, kiedy
młodsi uczniowie w ramach wolontariatu muszą
ponieść koszty przejazdu nawet wramach tej samej lub
bliskich miejscowości – w takiej sytuacji fakultatywnie
wolontariusz może wnieść o zwrot kosztów podróży,
nawet za zakup biletu komunikacji miejskiej;
8) prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia
i bezpieczeństwa związanym z czynnościami
objętymi wolontariatem oraz zasadami ochrony przed
zagrożeniami.

OBOWIĄZKI SZKOŁY JAKO KORZYSTAJĄCEGO
ZE ŚWIADCZEŃ UCZNIA WOLONTARIUSZA:
1) obowiązek potwierdzenia na piśmie treści porozumienia o wolontariacie, jeżeli wolontariusz wystąpi do korzystającego z takim żądaniem (wolontariat do 30 dni)
i obowiązek zawarcia obligatoryjnie pisemnego porozumienia (wolontariat powyżej 30 dni);
2) obowiązek wystawienia pisemnego zaświadczenia
o wolontariacie na żądanie wolontariusza;
3) obowiązek wystawienia pisemnej opinii o wolontariacie
na żądanie wolontariusza;
4) obowiązek potwierdzenia wolontariatu na świadectwie
szkolnym;
5) obowiązek potwierdzenia na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej przyznania 3 punktów, jeżeli
uczeń spełnił kryteria do ich uzyskania;
Więcej informacji na temat przyznawania punktów za
wolontariat można znaleźć w rozdziale 4 niniejszego
opracowania.
6) obowiązek ubezpieczenia wolontariuszy od następstw
nieszczęśliwych wypadków;
7) obowiązek zwrotu kosztów podróży służbowej wolontariuszom z zastrzeżeniem, że wolontariusz może się
zrzec na piśmie zwrotu ww. kosztów;
8) obowiązek poinformowania wolontariuszy o ryzyku
dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z czynnościami objętymi wolontariatem oraz zasadami ochrony
przed zagrożeniami;
Ustawodawca nie narzuca żadnej konkretnej formy,
w jakiej powinno się przekazać wolontariuszowi
informacje o ryzyku związanym z wolontariatem.
Przyjmuje się, że każda forma, która zapewni
zapoznanie się wolontariusza z tymi informacjami
w sposób niebudzący po jego stronie wątpliwości,
będzie spełnieniem obowiązku przez korzystającego.
Korzystający może także przygotować wzór
oświadczenia, które przedstawi wolontariuszowi
do podpisu bezpośrednio po poinformowaniu go
o ryzyku związanym z wolontariatem, w którym
wolontariusz oświadczy, że informacje zostały
mu przekazane. Jeżeli korzystający i wolontariusz
podpisują porozumienie o wolontariacie, oświadczenie
wolontariusza, że został poinformowany o ryzyku,
powinno znaleźć się w treści porozumienia.
9) obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków wykonywania świadczeń wolontariatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony