Weź dotację na zabytki!

W tym roku można otrzymać 150 tysięcy złotych na remonty zabytków. Z dotacji może skorzystać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku. Wnioski można przysyłać do 30 stycznia 2022 r.

Dotacja celowa może być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku dotyczą:

– zabytków ruchomych – prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego wyposażenia i wystroju zabytków nieruchomych posiadających najwyższą wartość historyczną, artystyczną lub naukową;

– zabytków nieruchomych – podejmowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy substancji zabytku nieruchomego wraz z jego otoczeniem oraz w historycznych układach urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych;

– krajobrazu kulturowego – działań zmierzających do wyeksponowania historycznie ukształtowanej (w wyniku działalności człowieka) przestrzeni, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;

– dokumentowania zasobów – diagnozowania, programowania i dokumentowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty renowacyjne obejmują nakłady na:

– zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku nieruchomego jak i ruchomego;

– stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

– odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

– odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

– modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne wykonane z drewna części składowe i przynależności;

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

– zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

Sprawdź, na co można otrzymać dotację: Ogłoszenie | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl)

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: Małgorzata Skwarka tel. 18 41 41 813.

Zdjęcie: archiwum prywatne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony