Znamy odpowiedź Sadeckich Wodociągów na zarzuty zastępcy prezydenta Artura Bochenka

Komentarz Zarządu Sądeckich Wodociągów do oświadczenia spółki NOVA

“Informacje zawarte w oświadczeniu spółki NOVA oraz wystąpieniu publicznym zastępcy prezydenta Nowego Sącza Artura Bochenka w sprawie przyczyn groźnych dla środowiska nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków ze składowiska odpadów przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu, nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach. Są natomiast kolejnym przykładem znanej taktyki obrony przez atak opartej wyłącznie na gołosłownych oskarżeniach. Tego rodzaju reakcja potwierdza słuszność decyzji o powiadomieniu prokuratury oraz innych instytucji zajmujących się ochroną środowiska, które niezależnie ocenią przyczyny awarii z 9 marca br.W przeciwieństwie do przedstawiciela spółki NOVA oraz zastępcy prezydenta Nowego Sącza Sądeckie Wodociągi podają wyłącznie fakty. W sposób bezsporny udokumentowano niedopuszczalne odprowadzanie do kanalizacji odpadów stałych, zagrażających funkcjonowaniu kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Przekroczenie dopuszczalnych norm parametrów ścieku stwierdzono w styczniu 2021 w wyniku badań próbek dokonywanych zgodnie z obowiązującą metodologią, co skutkowało konsekwencjami finansowymi niekwestionowanymi przecież przez spółkę NOVA.

Zgodnie z obowiązującą umową Sądeckie Wodociągi miały prawo natychmiast odmówić odbierania ścieków, a nie uczyniły tego tylko dlatego, by spółka NOVA miała czas na realizację swojego obowiązku odprowadzania ścieków w inny, bezpieczny dla środowiska sposób lub wystąpienie do Spółki Sądeckie Wodociągi o nowe, bezpieczne warunki odbioru ścieków przemysłowych z Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Tarnowskiej 120.

Wskazywanie jako przyczyny problemu awarii z 13 stycznia 2021 r. nie ma uzasadnienia ani logicznego, ani faktycznego. Kanalizacja została wówczas całkowicie wyczyszczona, a źródło odpadów stałych, które zatkały wówczas kanalizację, znajdowało się powyżej miejsca awarii z 9 marca. Potwierdza to sporządzona na tę okoliczność notatka służbowa wraz z dokumentacją fotograficzną.

Zapowiadany na 15 marca „teatralny” pobór próbek ścieków z udziałem mediów trudno traktować inaczej niż jako próbę manipulowania opinią publiczną. Miarodajne badanie parametrów ścieków nie odbywa się na zamówienie w sposób jednorazowy, o czym dobitnie świadczą zapisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.2016.1757 tekst jednolity z dnia 25 października 2016). Jednocześnie informujemy, że spółka NOVA nie realizowała swojego obowiązku wynikającego z wyżej wymienionego rozporządzenia (paragraf 10 punkt 3) i umowy ze Spółką Sądeckie Wodociągi (paragraf 6, ustęp 5 d, 5e) – nie udostępniając wyników wewnętrznej kontroli ścieków.

Natomiast Sądeckie Wodociągi pobierają próbki w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowany personel zgodnie z wyżej obowiązującym rozporządzeniem. Należy też zaznaczyć, że Sądeckie Wodociągi pobierają próbki w 100 procentach w sposób legalny i zgodny z zapisami umowy ze spółką NOVA. Umowa ze składowiskiem odpadów komunalnych jasno mówi, że „Usługobiorca zobowiązuje się do umożliwienia Usługodawcy dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych” (paragraf 6 punkt 5 c), a w załączniku do tejże umowy wskazane są również konkretne studzienki do poboru próbek.

Z przykrością stwierdzamy, że ani spółka NOVA, ani władze miejskie z niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło 9 marca, nie wyciągnęły żadnych wniosków, które pozwoliłyby uniknąć podobnych wydarzeń w przyszłości. Zamiast informacji o zastosowanych środkach zaradczych mamy do czynienia ze znanym z przeszłości zaprzeczaniem faktom oraz atakom personalnym. Mamy nadzieję, że możliwie szybko przyjdzie czas na rzeczowa analizę problemu i opinia publiczna zostanie powiadomiona o decyzjach podjętych przez Zarząd spółki NOVA , które pozwolą zagwarantować bezpieczną eksploatację składowiska odpadów.

Nadmieniamy ponadto, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami umowy ze Spółką NOVA, zostały w dniu 10 marca 2021 roku pisemnie poinformowane o wypowiedzeniu tej umowy wszystkie Strony. Dotyczy to również Prezydenta Miasta Nowego Sącza, który otrzymał stosowne pismo.

W załączeniu przedstawiamy pierwsze z serii dokumentów potwierdzających informacje zawarte w niniejszym komentarzu. Kolejne opublikujemy w następnych dniach.

Zarząd Sądeckich Wodociągów jest w każdej chwili dostępny dla mediów celem wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie.”

Załączniki do wglądu dostępne na stronie SWNS

źródło: swns.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony