Budżet gminy – roczny plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy jest budżet. Pozwala on zaplanować, jak rozdysponować dostępne środki finansowe. Budżet jako plan finansowy obejmuje dochody, wydatki oraz przychody i rozchody.


Inicjatywa uchwałodawcza

Wyłączne prawo przedstawiania budżetu na następny rok zastrzeżone jest dla organu wykonawczego gminy, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta obowiązany jest przedstawić projekt uchwały budżetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Organ wykonawczy nie jest w tym zakresie związany żadnymi wnioskami rady gminy.

Warto wiedzieć: Do czasu podjęcia uchwały budżetowej projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy, nie później jednak niż do 31 marca roku budżetowego.

Jeżeli w tym terminie budżet nie zostanie uchwalony przez radę gminy, kompetencja do jego uchwalenia przechodzi na regionalną izbę obrachunkową, która powinna ustalić budżet w niezbędnym zakresie do 30 kwietnia roku budżetowego.Co powinna zawierać uchwała budżetowa

Uchwała budżetowa musi określać przede wszystkim prognozowane dochody gminy według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Następnym ważnym elementem są wydatki gminy według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Warto wiedzieć: W zależności od kondycji finansowej gminy w uchwale budżetowej określa się wysokość deficytu lub nadwyżki ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki. Ponadto w uchwale zawarte są plany finansowe gminy.

Do fakultatywnych elementów uchwały budżetowej można zaliczyć: upoważnienie wójta do zaciągania pożyczek oraz kredytów, upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie.

Wykonanie budżetu

Za wykonanie budżetu odpowiedzialny jest wójt.Sprawozdanie z wykonania budżetu

Wójt z wykonania budżetu składa okresowe sprawozdania.

W terminie do 31 sierpnia wójt składa informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Natomiast w terminie do 31 marca następnego roku wójt przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy.

Warto wiedzieć: Sprawozdanie roczne zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia budżetu.

Ostateczne rozliczenie z wykonania budżetu musi nastąpić do 30 kwietnia następnego po roku sprawozdawczym, poprzez uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium.Agnieszka Michalik
Źródło: infor.pl
Fot.: pixabay.com (zdjęcia ilustracyjne)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony