1,5% podatku – zdecyduj na jaki cel je przeznaczysz.

1,5% nie jest darowizną ani ulgą! To decyzja podatnika o rozdysponowaniu 1,5% płaconych podatków na cele społeczne. Co istotne wspomóc częścią podatku można jedynie organizacje ze statusem OPP (organizacje pożytku publicznego). Przekazanie 1,5% podatku nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT umieścić odpowiedni numer KRS – resztę zrobi odpowiedni Urząd Skarbowy.

Status OPP mogą otrzymać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, oraz spółki akcyjne i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wskazane organizacje wyłączając straże pożarne muszą działać nieprzerwanie co najmniej dwa lata i spełniać warunki określone przepisami prawa (tj. między innymi w terminie oddawać sprawozdania finansowe, mieć poprawną i przejrzystą dokumentację). Co roku spis organizacji pożytku publicznego jest aktualizowany w oparciu o zmiany zachodząc w ich funkcjonowaniu.

Spis organizacji pożytku publicznego: klik

Przypominamy, że termin rozliczenia podatku upływa 30 kwietnia. Można to zrobić za pomocą aplikacji, lub udając się do odpowiedniego urzędu skarbowego. Spis ulg obowiązujących w 2023 roku klik klik. Wcześniejsze złożenie deklaracji skutkować może wcześniejszym zwrotem podatku.

Podstawa prawna (art. 20 i art. 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)): klik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony