Zarzut niegospodarności w wielkich rozmiarach dla dyrektora szpitala

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu w toku prowadzonego śledztwa przedstawił Dyrektorowi jednego ze szpitali powiatowych południowej małopolski zarzut popełnienia w latach 2015-2019 przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach w kwocie 4.825.490 zł poprzez wypłacenie tej kwoty osobom świadczącym usługi medyczne w tym Szpitalu na podstawie umów cywilnoprawnych (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) w oparciu o wystawione przez nich za namową Dyrektora fikcyjne faktury i rachunki, którymi następnie posłużył się do dokonywania wypłat na rzecz tych osób, tj. popełnienia przestępstw z art. 296 § 1 i 3 k.k. , art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. oraz z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 k.k.

Powyższe kwoty pochodziły z zysku Szpitala, a mechanizm ich wypłacania zmierzał do ominięcia oczywistego prawnego zakazu wypłacania nagród innym osobom niż pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na umowę o pracę.

Dyrektor Szpitala wprowadził „nieformalny” system przyznawania nagród dla personelu medycznego zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, który polegał na tym, że osobiście lub za pośrednictwem innych osób, bez żadnych wewnętrznych procedur lub jasnych transparentnych kryteriów merytorycznych, przekazywał osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne informację o „przyznaniu nagrody”. Następnie według udzielonych wskazówek, a także zgodnie z ustalonymi nieformalnymi regułami, które stały się po pewnym czasie powszechną wiedzą, wskazany pracownik po otrzymaniu takiej informacji był nakłaniany do wystawiania fikcyjnej faktury VAT lub fikcyjnego rachunku za wykonanie „innych czynności lub usług medycznych” lub podobnie opisanego świadczenia medycznego zgodnego z treścią zawartej umowy ze Szpitalem. Fikcyjnych, bo w rzeczywistości osoby te nie wykonywały żadnych dodatkowych usług lub czynności medycznych, poza pracą świadczoną w ramach zawartych umów cywilnoprawnych, za którą uprzednio otrzymały umowne wynagrodzenie. Zdarzały się też przypadki, że pracownicy po otrzymaniu takiej informacji i zachęty, w przekonaniu o możliwości uzyskania takiej „nagrody lub premii”, wprost wypisywali w treści faktury lub rachunku tytuł „nagroda lub premia”.

W okresie od 2015 roku do 2019 roku wypłacono w ten sposób kwoty w wysokości 4.825.490 zł. T

Dyrektorowi szpitala oprócz zarzutu wyrządzenia szkody w mieniu Szpitala w wysokości 4.825.490.00 zł, przedstawiono również zarzuty wydania poleceń poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci 575 sztuk faktur VAT oraz rachunków tj. o przest. z art. 18 § 1 k.k.  w zw. z art. 271 § 1 k.k.

Na mieniu Dyrektora Szpitala dokonano zabezpieczenia majątkowego na poczet obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony