Budżet Powiatu Nowosądeckiego uchwalony jednogłośnie!

Podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, którą prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na przyszły rok. Ale mówiono też co się udało zrobić, a osiągnięcia są imponujące.

Sesja została okraszona koncertem w wykonaniu Zespołu Regionalnego Lipniczanie, który ostatnio nagrał nową płytę do Fonoteki Powiatowej. Po występach artystycznych radni wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym.

– Na początku grudnia wziąłem udział w Wielkiej Gali Polskiej Przedsiębiorczości 2023 w Warszawie, gdzie otrzymałem statuetkę Orła Polskiego Samorządu w kategorii STAROSTA 15-lecia – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Ocenie podlegało wiele aspektów, w tym przede wszystkim realizacja historycznej dla Sądecczyzny inwestycji jaką jest wybudowanie Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach. W ciągu pięciu ostatnich lat wydaliśmy na inwestycje ponad 315 milionów złotych, z czego 163 miliony pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Komisja konkursowa doceniła również inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym remont i modernizację ponad 130 kilometrów dróg, budowę 32 kilometrów chodników, 19 zmodernizowanych lub wybudowanych mostów oraz ponad sto doświetlonych przejść dla pieszych. Dziękuję wszystkim radnym i jednostkom powiatowym za współpracę i osiągnięcie tak dobrych wyników!

Starosta mówił także o zakończonym w tym roku projekcie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym roku zostały usunięte i przekazane do unieszkodliwienia ponad 502 tony odpadów azbestowych ze 170 posesji. Koszty wywozu i unieszkodliwiania odpadów wyniosły blisko 240 tysięcy złotych. Obecnie na realizację oczekują 422 wnioski.

Radni dowiedzieli się również, na których drogach zakończyły się ostatnio remonty i w których miejscach prowadzone są nadal prace: Pomimo zimy – trwają prace na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl)

Podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni podjęli uchwałę budżetową na 2024 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 274 569 286 zł, wydatki – 284 647 874 zł, a deficyt – 10 078 588 zł (zostanie pokryty m. in. z kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych).

– To bardzo dobry budżet, który pozwoli nam na realizację wielu inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego – mówił starosta Marek Kwiatkowski – Wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosą w przyszłym roku 95 565 013,82 złotych, co stanowi 33,6% wydatków całego budżetu. Będziemy też zabiegać o kolejne środki zewnętrzne. Sporą kwotę przeznaczyliśmy też na oświatę i wychowanie oraz kulturę fizyczną – 88 097 707,30 złotych, co stanowi 30,9% całości budżetu. W planach mamy między innymi rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu o część dydaktyczną, a także opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toru saneczkowego w Marcinkowicach. To tylko niektóre z wielu zaplanowanych przez nas inwestycji. Sporo środków zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia, pomoc społeczną czy wsparcie służb mundurowych.

Wśród zadań, które będą realizowane w przyszłym roku na drogach są między innymi:

– przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa wraz z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe (inwestycja planowana na lata 2022-2025 o wartości 29 788 793 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16 920 000 zł oraz gminy Chełmiec – 1 000 000 zł);

– rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach: Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica (inwestycja planowana w latach 2022 – 2024 o wartości 6 745 987 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 237 190 zł);

– modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach: Florynka i Binczarowa (inwestycja planowana w latach 2023 – 2024 o wartości 7 141 849 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3 194 801 zł);

– budowa chodników za 6 000 000 zł (w tym planowane dofinansowanie z gmin w kwocie 3 000 000 zł);

– przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w miejscowościach: Wronowice i Żbikowice (inwestycja planowana na lata 2023-2025 o wartości 9 647 337 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 806 569 zł);

– budowa mostu w Paszynie za 2 000 000 zł (środki zabezpieczone na wkład własny Powiatu do zadania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej);

– przebudowa drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Gołkowice Górne (inwestycja planowana na lata 2023-2024 o wartości 730 252 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 161 036 zł).

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę budżetową na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego. Przyszłoroczny budżet poparli członkowie Klubu Radnych PiS na czele z przewodniczącym Antonim Porębą oraz Klubu Radnych „Wspólna Małopolska – Wspólna Sądecczyzna” na czele z przewodniczącym Andrzejem Gancarzem.

W sesji wzięli udział m. in.: Komendant Miejski Policji insp. dr Krzysztof Dymura, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek i sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony