Komitety skarżą prezydenta Nowego Sącza do Krajowego Biura Wyborczego

Wybory samorządowe nabierają tempa. Niema na każdym kroku, budynku, ruderze, płocie, znakach drogowych, itd. widać podobizny kandydatów do samorządów, na wójtów, burmistrzów, a w Nowym Sączu praktycznie poza fotografiami obecnego włodarza, którego plakat przymocowano na śmietniku, miasta widać niewiele.

Jakby tego było mało prezydent Nowego Sącza w sposób drastyczny ograniczył dostęp do tablic informacyjnych Urzędu Miasta. Spośród 98, inne komitety mają możliwość zamieszczenia swoich plakatów na 4!!!.

Nie zgadzając się na takie działanie włodarza miasta pełnomocnik KWW Ryszarda Nowaka „Wiosna 2024” Edyta Brongiel złożyła skargę do KBW. Tekst poniżej:

Szanowna Pani Maria Zięba Dyrektor

Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30

33-300 NowySącz

SKARGA DO DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

-DELEGATURAWNOWYMSI\CZU

Działając jako pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborc6w Ryszarda Nowaka WIOSNA 2024, w oparciu o art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023, poz. 2408), zwanej dalej ,,Kodeksem wyborczym”, składam niniejszym skargę, na działanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza domagając się:

zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w ilości min. 98 sztuk, tj. ilości odpowiedniej na zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń wyborczych

UZASADNIENIE:

Stosownie do Zarządzenia Nr 155/2024 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z tablic ogłoszeniowych Miasta Nowego Sącza, zmniejszona została drastycznie (z ilości: 98 do ilości 4) liczba tablic ogłoszeniowych Miasta Nowego Sącza, służących do zamieszczenia bezpłatnych ogłoszeń wyborczych. Z wykazu usunąć to aż 94 tablice ogłoszeniowe, pozostawiając 1 tablicę na 1 okręg wyborczy. Co również istotne, wprowadzony został dopuszczalny rozmiar formatu ogłoszenia wyborczego – tj. format A3.

Powyższe działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza jawią się, działaniami sprzecznymi z dyspozycją art. 114 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym:

,,W6jtniezwłocznie porozpoczęciu kampaniiwyborczej zapewni naobszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podać wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej”.

Prezydent Miasta Nowego Sącza w sposób nienależyty zrealizował swoje zadania związane z organizacją i przygotowaniem wyborów samorządowych, poprzez niezapewnienie odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych do zamieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych. Jako, że sformułowanie ,,odpowiednia” jest sformułowaniem nieostrym, należy je odnosić w kontekście przedmiotowej sprawy do liczebności miasta, jego powierzchni, czy wreszcie ilości i obszaru okręgów wyborczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony