Radni publikują pytania i oczekują na odpowiedzi od prezydenta Nowego Sącza w sprawie budowy stadionu!!!

Podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej poświęconej przede wszystkim budowie miejskiego stadionu zabrakło prezydenta Nowego Sącza, któremu radni chcieli zadać wiele istotnych pytań. Radny Michał Kądziołka, ale również inni, zapowiadali, że ich pytania zostaną upublicznione i zostały.

– Gdzie nie pójdę to wszyscy mnie pytają o stadion – mówi radny Michał Kądziołka. – Podobnie mają inni radni. I co mamy mówić mieszkańcom miasta, skoro prezydent nie chce się z nami spotkać i porozmawiać, wyjaśnić pewne kwestie. Przecieć to są poważne sprawy i kosztowne z naszych, podatników pieniędzy. Po wielu rozmowach z sadeczanami przygotowaliśmy pytania (wszystkie zamieszczone są poniżej). Pod dokumentem podpisali się: Iwona Mularczyk, Michał Kądziołka, Wojciech Piech, Teresa Cabała, Ilona Orzeł, Janusz Kwiatkowski oraz Krzysztof Dyrek.

“W związku z Pana nieobecnością na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 14.11.2023 r., złożonym wówczas i przegłosowanym przez wspierającą Pana większość wnioskiem radnego Koalicji Nowosądeckiej Leszka Gieńca o zamknięcie dyskusji, wreszcie Pana uporczywym uchylaniem się od bezpośredniego udziału w publicznej debacie na temat stanu kluczowych inwestycji komunalnych w mieście, co miało miejsce również na Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 7.11.2023 r. kierujemy na Pana ręce w trybie interpelacji zestaw pytań, nie wykluczając dalszych, z oczekiwaniem udzielenia niezwłocznej odpowiedzi należnej mieszkańcom Nowego Sącza”.

 1. Jak wyjaśni Pan fakt, że już na ponad pół roku przed ogłoszeniem rozbudowy stadionu do 8111 miejsc, czyli o rozbudowę obiektu o trybuny C i D, powstały fundamenty tych trybun C i D, co sam Pan opublikował w dniu 06 listopada 2021 roku na swoim profilu FB pod nazwą „Prezydent Ludomir Handzel”? Z jaką datą zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę dla tychże trybun C i D?
 2. Czy w dzienniku budowy istnieją odpowiednie wpisy na temat budowy fundamentów trybun C i D, które są widoczne we wrześniu 2021 roku na filmie zamieszczonym na profilu FB pod nazwą „Prezydent Ludomir Handzel”? Jeżeli ww. wpisy istnieją, to prosimy o ich udostępnienie poprzez zaprezentowanie odpowiednich stron wspomnianego dziennika budowy.
 3. Obecnie buduje się w Polsce 8 stadionów (stadiony.net). Otóż na tych 8 budowanych obecnie stadionów, 4 budowane są przez spółki giełdowe, dwa przez spółki wyspecjalizowane w tego typu budowach, jeden stadion przez spółkę, której kapitał akcyjny wynosi 140 mln zł. Proszę więc wytłumaczyć, dlaczego w dokumentacji przetargowej tak skonstruowano warunki dostępu dla potencjalnych wykonawców, że mogła tym wykonawcą zostać firma z kapitałem zakładowym zaledwie 5 tys. zł i bez jakiegokolwiek doświadczenia w realizacji tego rodzaju inwestycji? Kto personalnie podjął decyzje o takich zapisach w dokumentacji przetargowej?
 4. W jaki sposób została zweryfikowana zdolność finansowa Generalnego Wykonawcy – firmy Blackbird przy wyborze ofert ? Czy w aktach przetargowych jest protokół weryfikacji zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych, które powinny być zamieszczane w Krajowym Rejestrze Sądowym? Czy sprawozdania finansowe zostały pobrane z KRS do weryfikacji i porównane z przedstawioną ofertą?
 5. Dlaczego podpisano aneks na 25 mln złotych, a nie rozpisano nowego przetargu? Jak wykazał Urząd Zamówień Publicznych (UZP) i Krajowa Izba Odwoławcza (KIO), było to postępowanie błędne. Czy główną przesłanką nie był fakt, że prace przy budowie dodatkowych trybun mogły już trwać, o czym było już wcześniej?
 6. Jaki sens miało podpisanie kolejnego aneksu w czerwcu br., skoro już na tamtym etapie realizacji inwestycji na placu budowy pracowało zaledwie kilka osób. Budowę wizytował p. A. Bochenek i zapowiadał publicznie, że wkrótce będzie na niej pracowało ponad 300 osób. A w efekcie po podpisaniu aneksu plac budowy pozostawał praktycznie pusty. Podwykonawcy praktycznie wycofali się z placu budowy. Można było odnieść wrażenie, że zamontowano jedynie część stolarki okiennej. Jakie prace zatem wykonano w okresie od podpisania wspomnianego aneksu?
 7. Dlaczego podpisano aneks 3 sierpnia 2023 roku? Przecież nawet zakładając, iż prace były zaawansowane na poziomie 75-80 %, nie było fizycznej możliwości ukończenia stadionu wraz z odbiorami w okresie zaledwie 3 miesięcy. Oddanie do użytku stadionu w takim okresie było niemożliwe. Dlaczego więc podjęto taką decyzję i czy podjął ją Pan osobiście, a w przypadku gdy był tylko o niej poinformowany czy ja Pan aprobował, a jeśli tak to dlaczego?
 8. Czy Generalny Wykonawca firma Blacbird przekazywała na bieżąco przy każdej dostawie betonu na budowę stadionu i bloku STBS deklaracje zgodności dostarczonego betonu potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów wytrzymałościowych określonych przez projektanta? Czy Inwestor – spółka NIK wykonywała i posiada wyniki badań laboratoryjnych próbek betonu?
 9. Dlaczego w okresie od marca do maja 2023 r. w licznych wypowiedziach Pana Zastępca Artur Bochenek zapewniał, że wszystkie prace są realizowane zgodnie z harmonogramem? Czy odpowiednie wpisy w dzienniku budowy mogą to potwierdzić? Czy p. A. Bochenek był wprowadzany w błąd przez ówczesną prezes NIK p. Annę Bednarczyk – Maśko? Czy też może celowo kłamał?
 10. Deklaruje Pan, że ze stadion jest ukończony w 80%. Czy mówimy o zapłacie 80% wartości umowy czy wykonaniu robót budowalnych w 80%? Jeśli jest to rzeczowe wykonanie inwestycji, to prosimy o okazanie zestawienia odpowiednich zapisów w dzienniku budowy z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem realizacji inwestycji.
 11. Jak finalnie została rozwiązana kwestia zalegalizowania prac budowlanych i lokalizacji stadionu na działkach należących do Wód Polskich ? Czy uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie działek należących do Wód Polskich?
 12. W 2023 r. Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza odmówił zatwierdzenia zmian w projekcie budowlanym przedstawionym przez Generalnego Wykonawcę – firmę BlackBird. Czy ostateczny projekt jest zaakceptowany przez Prezydenta Miasta, kiedy to nastąpiło i kto podpisał się pod tym dokumentem?
 13. Ilu podwykonawców na dziś zgłosiło swoje przeterminowane roszczenia do NIK i łącznie na jaką kwotę one opiewają?
 14. Kiedy NIK dowiedział się o problemach z płynnością firmy Blackbird? Czy NIK miał informacje na temat zajęć komorniczych na rzecz podwykonawców, które były wystawione już w 2022 r.?
 15. Dlaczego umowa z Generalnym Wykonawcą – firmą Blackbird została utajniona?
 16. Dlaczego spółka NIK nie zgodziła się na przeprowadzenie kontroli przepływu finansowych i rozliczeń przez Regionalną Izbę Obrachunkową?
 17. W jaki sposób rozliczany jest podatek VAT w zakresie tej inwestycji?
 18. Czy Miasto ma gwarancje zwrotu podatku VAT na konto spółki NIK? Tak się dzieje we wszystkich inwestycjach tego rodzaju w Polsce.
 19. Czy Urząd Kontroli Skarbowej prowadził kontrolę w zakresie operacji na podatku VAT dla zabezpieczenia interesu prawnego Zamawiającego przed ewentualnymi niedozwolonymi operacjami finansowymi między Wykonawcą a Podwykonawcami czy innymi podmiotami?
 20. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca zgłosił listę podwykonawców do zamawiającego? To pozwoliłoby na zapłatę zobowiązań bezpośrednio podwykonawcom, których ujawnia się coraz więcej. Działania komornicze nie dają efektu, ponieważ Generalny Wykonawca nie wykazuje majątku, a za szkody powinien odpowiadać zamawiający.
 21. Czy została uruchomiona procedura odzysku kaucji gwarancyjnej?
 22. Czy Zamawiający płacił faktury poprzez płatność podzieloną czy też Wykonawca dostawał VAT do własnego wydatkowania ?
 23. Skoro Wykonawca wiedział, że inwestycja ma kosztować ok. 112 mln zł netto czyli ok. 138 mln zł brutto to dlaczego nie było wcześniejszych sygnałów o rzeczywistych kosztach, a wg stanu rzeczywistego Miasto musi liczyć się z wydatkiem ok. 120 mln zł na ten cel?
 24. Czy będzie przeprowadzony audyt kontrolny spółki NIK? Czy spółka zostanie poddana kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej, w szczególności w zakresie przepływu podatku VAT?
 25. Czy na budowę kompleksu sportowego w Zawadzie Generalny Wykonawca – firma BlackBird, uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę i z jaką datą?
 26. Kompleks sportowy w Zawadzie jest realizowany w ramach programu Polski Ład. Jaki jest ostateczny termin zakończenia i rozliczenia inwestycji, którego niedotrzymanie może spowodować cofnięcie tego dofinansowania?
 27. Jeśli Generalny Wykonawca – firma Blackbird utraciła płynność i stoi na krawędzi upadłości, to jakie przesłanki stoją za tym, aby realizował dalej blok A dla STBS. Jeśli firma ogłosi upadłość, a tak może się stać po próbie egzekwowania kar, kto będzie adresatem gwarancji i rękojmi w okresie eksploatacji budynku?
 28. Jakie przesłanki stały za tym, żeby dopiero w listopadzie br. rozwiązać umowę na budowę bloków B i C ? Ile przekraczały opóźnienia na tej inwestycji – zgodnie z porównaniem harmonogramu i wpisów z dziennika budowy – np. w miesiącu sierpniu 2023 r.?
 29. Czy rada nadzorcza spółki STBS była informowana o sytuacji kontraktu B i C i kiedy to nastąpiło? Prosimy o dostarczenie wykazu uchwał Rady Nadzorczej NIK za 2021, 2022 i 2023 r.

W związku z prawem mieszkańców Nowego Sącza do informacji rzeczywistym stanie kluczowych inwestycji komunalnych, prosimy o niezwłoczną wyczerpującą odpowiedź na każde w/w pytanie.

Komentarze do “Radni publikują pytania i oczekują na odpowiedzi od prezydenta Nowego Sącza w sprawie budowy stadionu!!!

 1. Współczuję prezydentowi, że się wziął za ten stadion. Poprzedni nie zrobił nic w tej kwestii, ponieważ wyczuł czym to pachnie. A to że wałek na wałku jest to wszyscy wiedzą. Kiedyś stadion powstanie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony