Za wszystko zapłacą mieszkańcy Nowego Sącza

Podczas konferencji prasowej radni PiS przypomnieli, że sytuacja finansowa sądeckiej spółki Nova, zajmującej się odpadami komunalnymi jest zła. Ze sprawozdania finansowego, opublikowanego na stronach Krajowego Rejestru Sądowego, w roku 2022 spółka zanotowała blisko 7 mln 300 tys. zł straty, ale to nie wszystko.

Ta strata, oraz inne z lat ubiegłych oraz z nieuwzględnioną w bilansie kwotą na wymagane kary nałożone przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska, daje łącznie kwotę 11 milionów. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich. Przypomnę, że cena za odbiór śmieci została podniesiona o 176 proc. dla mieszkańców i o 300 proc. dla przedsiębiorców. Np. w Tranobrzegu, który nie ma swoje wysypiska i wozi odpady do Stalowej Woli za kubik mieszkańcy płacą niewiele ponad 27 zl, a w Nowym Sączu, który ma swój obiekt, ponad 28 zł. Jest tak, mimo, że w mieście dwukrotnie dofinansowano spółkę z kasy miasta. mówiła Iwona Mularczyk radna RM. –

– Warto przypomnieć, że Rada Miasta 24 października 2022 roku dokapitalizowała spółkę Nova o kwotę 2,1 mln zł. 21 lutego 2023 roku rada ponownie podjęła uchwałę, zwiększając dokapitalizowanie spółki Nova o kwotę 3.5 mln zł — dodała mówi radna PiS, Teresa Cabała. – Dzisiaj mieszkańcy płacą dużo za odpady, ale z powodów, o których już mówiłyśmy będzie jeszcze drożej. Za tę niegospodarność zapłacą mieszkańcy Nowego Sącza. Zła kondycja finansowa to nie jedyne problemy spółki Nova. Już 11 lipca prezes spółki Nova, Krzysztof Krawczyk stanie przed sądem, w związku z zarzutem złego nadzoru i zarządzania wysypiskiem śmieci. Przypomnijmy również, że karę w wysokości ok. 1 mln zł nałożył na spółkę Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Sytuacja finansowa spółki NOVA

Od 02 czerwca 2023 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (link) można się zapoznać ze Sprawozdaniem Finansowym oraz Sprawozdaniem z Działalności Zarządu spółki komunalnej Nova sp. z o.o., której 100% właścicielem jest Miasto Nowy Sącz i tym samym, w którym funkcje Zgromadzenia Wspólników – najwyższego organu w każdej spółce – pełni 1 – -osobowo prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Co dalej ze spółką? Informacje tam zawarte mogą dowodzić, iż spółka w 2022 roku dwukrotnie stanęła na skraju bankructwa, a jej dalszy byt jest daleko niepewny?. Do takiego stwierdzenia mogą upoważniać zarówno treść opinii niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe NOVA SP. z o.o. za 2022 r. oraz fakty i stwierdzenia zawarte w Sprawozdaniu Zarządu Spółki za rok 2022.

Warto podkreślić, iż tylko za 2022 rok Spółka poniosła stratę w wysokość ok 7,3 mln złotych, co wraz ze stratami z lat ubiegłych w wysokości ok. 2,65 mln oraz nieuwzględnioną w bilansie (nie utworzono rezerw) kwotą 1,075 mln za wymagalne kary. nałożone przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska stanowi ponad 11 mln złotych strat ogółem z działalności Spółki (ta strata to prawie 45% !!! rocznych przychodów Nova za 2022 r. wynoszących 25,3 mln zł). Co ważne, ten sam biegły rewident, już w opinii za 2021 r. podkreślał, iż powinna zostać utworzona rezerwa, na wspomnianą karę 1,075 mln zł, co w konsekwencji wygenerowałoby stratę za 2021 r. w wysokości: – 922,7 tys. zł.

Czy to prawda, że spółka była na koniec 2022 roku zadłużona na kwotę ok 14,5 mln zł, w tym długi długoterminowe wzrosły aż o ok. 250%?!, długi krótkoterminowe (do spłaty nie później niż w ciągu 12 miesięcy) wzrosły o prawie 40%!! w porównaniu do 2021 roku.

Czy to prawda, że w tym samym czasie (na koniec grudnia 2022) sam Zarząd Spółki w Sprawozdaniu z działalności za rok 2022 przyznał, iż Nova utraciła płynność finansową i nie była w stanie regulować zobowiązań?!

W omawianym okresie wszystkie podstawowe wskaźniki finansowe Spółki uległy drastycznemu pogorszeniu i tak na przykład:

  • rentowość netto spółki Nova spadła z 0,6 % do -28,8 % (rok 2022/2021),
  • wskaźnik ogólny zadłużenie spółki Nova wzrósł z 56,8% do 84,2 % (2022/2021)

W tym samy czasie zarząd spółki zdecydował się wziąć w leasing 2 nowe samochody dla Zarządu Spółki marki Hyundai Kona Electric o cenie katalogowej od 152 do 198 tys. zł. każdy!!! (łącznie kwota za 2 samochody od 304 do prawie 400 tys. zł).

Czy zatem sowicie wynagradzana Rada Nadzorcza spółki Nova w analizowanym okresie podjęła jakiekolwiek skuteczne działania, które prowadziłyby do uzdrowienia sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki?

Zarząd Spółki Nova pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Krawczyka dwukrotnie w ciągu drugiego półrocza 2022 roku, to jest we wrześniu 2022 i w grudniu 2022 (uwaga: w odstępie 3 miesięcy!!!) zwoływał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie dalszego trwania Spółki Nova (czyli de facto dalszego świadczenia usługi odbioru śmieci od mieszkańców Nowego Sącza).

Jedyny Wspólnik (Prezydent Miasta Ludomir Handzel) dwukrotnie w odpowiedzi na wniosek Zarządu podejmował Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki:

− Uchwała nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 14.10.2022 r.,

− Uchwała nr 01/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 16.01.2023 r.

Dwukrotna utrata płynności !? oraz zagrożenie istnienia spółki w drugim półroczu 2022 r.? –  dowodzi, mówiąc z przekąsem, „wyjątkowych kwalifikacji władz spółki, jej nadzoru i udziałowca”.

Tym samym Prezydent Ludomir Handzel miał zarówno w październiku 2022 roku, jak i w styczniu 2023 r. pełną świadomość, iż sytuacja Spółki jest zła, jednak nie poinformował Rady Miasta o zaistniałej sytuacji. Na sesjach Rady Miasta zostały podjęte uchwały o zgodzie na podwyższenie kapitału Spółki (odpowiednio za pierwszym razem o 2.100.000,00 zł oraz o 3.500.000,00 zł za drugim) jednakże informacje dla radnych, jak się okazuje nie były pełne, a tylko fragmentaryczne. Czy Rada w momencie podejmowania uchwał zdawała sobie sprawę jaka jest sytuacja Spółki, a brak dokapitalizowania Spółki powoduje konieczność postawienia jej w stan likwidacji?  Prezydent Ludomir Handzel musiał (był zobowiązany przepisami prawa) podejmować uchwały i jako jedyny wspólnik stanął przed wyborem: upadłość Spółki Nova lub przedłużenie jej egzystencji, a więc w konsekwencji konieczność dokapitalizowania spółki NOVA pieniędzmi mieszkańców Nowego Sącza.

Czy prawdą jest, że w protokole Nr 80/23 z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się w dniu 20 lutego 2023 r., Skarbnik Miasta Pani R. Seruga-Tokarz poinformowała Radnych Miasta Nowego Sącza zasiadających w tej Komisji, że powodem podwyższenia kapitału zakładowego spółki NOVA o kwotę 3.500.000,00 zł (które miało miejsce na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nova w dniu 01 marca 2023 r., jako następstwo podjęcia w dniu 21 lutego 2023 r. uchwały rady Miasta Nowego Sącza o dokapitalizowaniu spółki Nova kwotą 3.500.000,00 zł oraz jeszcze wcześniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Nova w dniu 16.01.2023 r. o dalszym istnieniu tej spółki w trybie art. 233 KSH) jest „rozpoczęcie pracy nad dostosowaniem hal magazynowych do wymogów przepisów Unii Europejskiej”, a nie konieczność ratowania dalszego istnienia spółki Nova, która praktycznie stanęła na skraju bankructwa.

Nasuwa się tu oczywiste i kluczowe pytanie: czy Skarbnik Miasta Pani R. Seruga-Tokarz wprowadziła w błąd Radnych Miasta Nowego Sącza będących członkami Komisji Finansów Publicznych???

Należy też zadać pytanie, co z pieniędzmi z pierwszego dokapitalizowania (2.100.000,00 zł), jak zostały rozdysponowane, że konieczne było kolejne (drugie) dokapitalizowanie kwotą 3.500.000,00 zł w przeciągu 3 miesięcy??!!

Czy pieniądze z drugiego dokapitalizowania kwotą 3.500.000,00 zł również zostaną skutecznie zmarnowane i „przejedzone” przez zarząd pod nadzorem rady Nadzorczej spółki Nova i jedynego udziałowca Prezydenta Ludomira Handzla??

Dlaczego Prezes Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Jarosław Iwaniec, powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Nova w dniu 02 sierpnia 2022 r. złożył z tej funkcji rezygnację już po niecałych trzech miesiącach (tj. 21 października 2022 r.) to jest po pierwszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (odbytym 14.10.2022 r.) ?

Należy jeszcze zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty działań Zarządu w omawianym okresie:

Po pierwsze – obniżenie przychodów Spółki w 2022 r., poprzez zmniejszenie strumienia odpadów odbieranych w Nowym Sączu o 4,2 tys. ton w porównaniu z rokiem 2021. Można zadać pytanie czy spadek jest spowodowany błędną polityką kształtowania opłat za wywóz odpadów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Nowym Sączu. Drastyczne podniesienie cen spowodowało odpływ klientów do firm konkurencyjnych oferujących bardziej atrakcyjne, niższe ceny.

Po drugie – tu tez można zadać pytanie czy prawdą jest, że pomimo wysłania zapytania ofertowego, aż do 11 banków nie udało się pozyskać kredytu na nowe, niezbędne inwestycje?. Jeśli tak, to brak jakichkolwiek ofert może świadczyć, iż sektor finansowy bardzo negatywnie ocenie perspektywy dalszego funkcjonowania Spółki i nie widzi zasadności i sensu w jej dalszym finansowaniu.

Czy zatem wszystkie organy korporacyjne Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników – Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel) dochowały obowiązku należytej staranności w zarządzaniu i nadzoru nad Spółką?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony