Po godzinie 16 gęsi nie można wypuszczać na zewnątrz

Wojewoda Małopolski wydał Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa Małopolskiego.

Czytamy w nim m.in.:

Nakazuje się utrzymywanie stada gęsi w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym hodowanym drobiem, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi w ten sposób, w przypadku korzystania z wybiegów, nakazuje się ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, poprzez przestrzeganie poniższych zasad:

– wybieg dla gęsi należy ogrodzić;

– powierzchnia wybiegu powinna wynosić co najmniej 0,5 m² na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej oraz 1 m² – dla młodych gęsi rzeźnych;

– przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu jak również jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w odległości 250 metrów, celem wykrycia ewentualnych zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI;

– teren wybiegu należy odkazić przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;

– ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;

– teren wybiegu dla gęsi należy zaopatrzyć w skuteczne odstraszacze przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne);

– wypuszczanie gęsi na wybieg powinno odbywać się od godz. 10.00 do godz. 16.00. Nie należy wypuszczać gęsi w godzinach wczesnoporannych i wieczornych;

– pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione.

– jeżeli jest to możliwe nie stosować zielonki do karmienia gęsi. W przypadku konieczności stosowania zielonki musi ona pochodzić z miejsc niezanieczyszczonych przez ptaki dzikie oraz powinna być skontrolowana pod tym względem tuż przed koszeniem;

– w przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka), należy uniemożliwić gęsiom dostęp do tych miejsc;

– należy prowadzić codzienną dokumentację dotyczącą czynności związanych z realizacją nakazów. Dokumentacja powinna wskazywać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, zawierać informacje dotyczące rodzaju i ilości zużytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz o wszelkich ujawnionych na terenie wybiegu anomalii, np. stwierdzenia jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także o gromadzeniu się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć;

– w  przypadku stwierdzenia objawów  wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI  u gęsi (wzrost śmiertelności, nagła wybroczynowość, objawy neurologiczne) lub objawów, w stosunku do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo organ samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydenta miasta).

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony